Publikacje

Publikacje na temat dziedzictwa kulturowego:

Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje.
red. Justyna Duriasz-Bułhak, Krystian Połomski, Anna Potok

Publikacja ta ma inspirować do podejmowania konkretnych działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Kierujemy tę książkę przede wszystkim do wspólnot lokalnych, a więc do władz samorządowych, do organizacji, do liderów, i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim
red. Marek Konopka, Dorota Matyaszczyk, Ewa Pustoła-Kozłowska

Opracowanie jest wspólnym dziełem osób związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, ale głównie architektów, etnografów, archeologów i przedstawicieli wielu innych dziedzin związanych z dziedzictwem kulturowym wsi. Celem książki jest uświadomienie Czytelnikowi, co to jest dziedzictwo kulturowe wsi polskiej, jakie wartości ze sobą niesie, jak należy je chronić i jak można je wykorzystać.Książkę adresowana jest do decydentów rządowych, do władz samorządowych, lokalnych liderów i przedsiębiorców, nauczycieli i wychowawców, uczniów i studentów - mieszkańców swoich małych ojczyzn. Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy. Wydanie sfinansowane przez Fundację Wspomagania Wsi.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Aby na wsi było ładniej
Autor: Piotr Chilik

Publikacja powstała z myślą o działaczach samorządowych i lokalnych liderach, jak również mieszkańcach polskich wsi, budujących nowe domy oraz wszystkich tych, którzy chcą w poprawny sposób kształtować swoje otoczenie. Aby wyrobić sobie odpowiedni stosunek do wiejskiego dziedzictwa, a następnie właściwie to dziedzictwo zagospodarować, należy zająć się następującymi kwestiami:
  • inwentaryzacją (co to jest?);
  • waloryzacją (jakie to jest?);
  • wytycznymi (co zrobić?);
  • planem (jak to zrobić?).

Są to cztery podstawowe kroki metody jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Układ naszej książki odzwierciedla kolejne etapy postępowania uwzględniającego tą zasadę.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa
 

Publikacje na temat edukacji finasowej:
 
Zarządzanie domowymi finansami w sposób odpowiedzialny i racjonalny jest niezbędny, aby zapewnić sobie oraz swojej rodzinie bezpieczeństwo. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat edukacji finansowej, które udostępniamy w formacie eBOOK. Można z nich dowiedzieć się m.in., jak zarządzać domowym budżetem oraz jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych.
 


Publikacje wydane w ramach programu e-VITA:

Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji. Poradnik dla samorządowców. Część I
Wydanie, II zaktualizowane.
Praca zbiorowa pod redakcją dr. inż. Jarosława M. Janiszewskiego, aktualizacja pod red. Wiesława Baługa.

Poradnik opisuje proces przygotowania koncepcji budowy informatycznej sieci szerokopasmowej. Pokazuje przykładowe rozwiązania techniczne i koszty, jakie są z nimi związane. Zawiera wiele praktycznych wzorów dokumentów, takich jak wzór zamówienia czy umowy z wykonawcą. Przyszły inwestor, stosując się do zawartych w podręczniku informacji, uniknie błędów, które mogą przełożyć się na określone straty finansowe.
Poradnik powstał we współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci. Poradnik dla samorządowców. Część II
Wydanie, II zaktualizowane.
Autorzy: Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek

 

Poradnik w kompleksowy sposób omawia problematykę związaną z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego w telekomunikacji. W tej części przedstawione zostały kwestie związane z finansowaniem budowy, sporządzaniem dokumentacji projektowej, samą budową oraz eksploatacją wybudowanej sieci. Omówione zostały podstawowe wymogi formalno-prawne w zakresie prowadzenia inwestycji: od uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego, aż do odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji.
Poradnik powstał został we współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej. Poradnik dla operatorów i samorządowców. Część III
Autorzy: Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak

Poradnik zawiera informacje pomocne zarówno dla samorządów jak i przedsiębiorców planujących budowę lub rozwój istniejących sieci dostępowych. Opisano w nim przygotowanie projektu oraz zagadnienia związane z analizą rynku. Przedstawiono aspekty biznesowe działalności operatorskiej. Szczegółowo omówiono proces eksploatacji sieci – serwis, zarządzanie, współpracę międzyoperatorską. Wiele miejsca poświęcono pracy z klientami – z ich pozyskaniem, obsługą, utrzymaniem, ale także z rozliczeniem świadczonych im usług i windykacją należności. Przedmiotem rozważań są również zagadnienia związane z budową i organizacją przedsiębiorstwa działającego jako operator telekomunikacyjny.
Książka pod redakcją Wiesława Baługa jest trzecim poradnikiem, który powstał przy współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Portal lokalny. 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości.
Autorki: Barbara Łukasik-Makowska, Jolanta Sala
 
Celem publikacji jest udostępnienie praktycznej wiedzy na temat budowania portali lokalnych. Poradnik pomaga zaplanować, przygotować, a następnie sprawnie prowadzić użyteczny serwis internetowy gminy, regionu lub miejscowości. Zawiera porady dotyczące między innymi współpracy z wykonawcą portalu, organizacji pracy zespołu redakcyjnego, planowania harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia. Książka powstała z myślą o przedstawicielach lokalnej administracji i organizacji społecznych. Podkreśla znaczenie serwisu internetowego jako narzędzia integrującego społeczność lokalną, promującego region wśród turystów i potencjalnych inwestorów, a także usprawniającego komunikację między mieszkańcami a urzędem.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Metoda e-VITA. Rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i Internetu. Poradnik dla samorządowców.
Praca zbiorowa pod redakcją dr Marzeny Łotys

Publikacja „Metoda e-VITA” to praca zbiorowa wielu specjalistów z dziedziny informatyzacji, rozwoju obszarów wiejskich, psychologii społecznej i socjologii.
Celem publikacji wydanej w formie poradnika jest odpowiedź na pytanie: jak skutecznie prowadzić informatyzację wiejskiej gminy? W publikacji udostępniono praktyczną wiedzę na temat optymalnej metody realizacji przedsięwzięć informatycznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu terenów wiejskich. „Metoda e-VITA” jest efektem doświadczeń zebranych podczas programu e-VITA i pokazuje, jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjne w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu nowych wyzwań przez mieszkańców.
Pobierz wersję elektroniczną 


Przewodnik po prawie autorskim i prawach pokrewnych w Internecie
Autorka: Małgorzata Gradek-Lewandowska
 
Przewodnik przygotowany w formie pytań i odpowiedzi w przystępny sposób przedstawia zastosowanie przepisów prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa własności intelektualnej i prawa do wizerunku, w aspekcie publikowania na stronach internetowych oraz pobierania ze stron internetowych treści multimedialnych – tekstów, fotografii, plików audio i plików wideo.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Sieć komputerowa w gminie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania.
Autor: Krzysztof Buczkowski

Publikacja powstała z myślą o przedstawicielach samorządów i organizacji pozarządowych zainteresowanych inwestowaniem w lokalną infrastrukturę teleinformatyczną. Jej celem jest dostarczenie osobom zainteresowanym prowadzeniem projektów informatyzacji małych gmin praktycznych informacji, które pomogą im podjąć decyzję dotyczącą przyszłej formy zarządzania siecią, a tym samym zachęcą do podejmowania decyzji o inwestowaniu w rozwój IT na terenie gminy.
Książka „Sieć komputerowa w gminie” prezentuje:
  • modelowe rozwiązania dotyczące zarządzania i administrowania siecią, 
  • przykładowe przedsięwzięcia z sukcesem zrealizowane w naszym kraju.

Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa


Internet w rozwoju małej gminy
Praca zbiorowa

Publikacja, ilustrowana jest komiksem, podsumowuje program 'Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA'. Broszura przedstawia doświadczenia, które zdobyliśmy prowadząc program „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA'. Celem programu było wsparcie lokalnych społeczności w wykorzystywaniu Internetu i technologii teleinformatycznych jako narzędzia rozwoju.
Pobierz wersję elektroniczną


Strona WWW – po co nam ten kłopot?
Autorzy: Jerzy Filipowicz, Paweł Dudzik

Celem publikacji „Strona WWW – po co nam ten kłopot?” jest pokazanie znaczenia i wskazanie konkretnych korzyści, jakie przynosi stosowanie nowoczesnych technologii.
Opracowanie stworzone zostało z myślą o przedstawicielach organizacjach pozarządowych. Jego zadaniem jest przedstawienie sposobu przygotowania i realizacji projektów związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa

Inne:

O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej
Autor: Jules Pretty

Publikacja przedstawia zasady funkcjonowania zrównoważonej gospodarki lokalnej.
Autor wyróżnia i charakteryzuje pięć podstawowych bogactw gospodarki lokalnej: zasoby naturalne, społeczne, ludzkie, fizyczne i finansowe. Dzięki odpowiedniej polityce, wdrażaniu stosownych procesów i działań instytucjonalnych, zasoby te można wykorzystać w sposób przynoszący społeczności lokalnej pożądane rezultaty w postaci miejsc pracy, dobrobytu, ożywienia gospodarki, czystego środowiska, oszczędności surowców, zmniejszenia przestępczości, poprawy opieki medycznej i szkolnictwa, rozwoju turystyki, i temu podobnych. Te zmiany przyczyniają się z kolei do wzrostu zasobności danej społeczności.
Pobierz wersję elektroniczną
 

Zarządzanie gospodarką odpadową w gminie
Autorzy: Wiesława Kwiatkowska, Krzysztof Krauze, Marzena Łotys, Jacek Pietrusiak

Publikacja porusza problem funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która określa m.in. warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Poradnik jest podsumowaniem dyskusji uczestników Akademii Wójta, które odbyły się jesienią 2012 r. Wskazuje na problemy podnoszone przez uczestników i konsekwencje wyborów.
Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których poruszone zostały tematy od samej ustawy i problemów z jej zapisami, przez konkretne obowiązki samorządów, jak np. naliczanie opłat i konstrukcja przetargów na wywóz śmieci, po punkty selektywnej zbiórki odpadów, czy w reszcie edukację i informację dla mieszkańców.

Pobierz wersję elektroniczną
Czytaj eBOOKa
 

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? 

Autor: Przemysław Marcinkowski

 

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową dostępną dla osób o specjalnych potrzebach? Na to pytanie odpowiada podręcznik przygotowany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z  Fundacją Widzialni, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Opracowanie zawiera wytyczne dla początkujących twórców stron www do stworzenia prostego serwisu w oparciu o platformę WordPress. Ten jeden z najbardziej popularnych systemów umożliwia szybkie przygotowanie strony internetowej zgodnej z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych osób narażonych na wykluczenie cyfrowe. Podręcznik ten nie jest książką o języku HTML ani instrukcją obsługi WordPressa. Zawiera podstawowe wiadomości, które ułatwić mogą projektowanie strony internetowej z myślą o wszystkich grupach użytkowników.

 

Pobierz wersję elektroniczną

[ x ]

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.